Majerníkova 2-6 - schôdza vlastníkov

06-02-2017 12:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP v objekte Majerníkova 2-6

Dátum konania schôdze : 14.2.2017 ( utorok )
Čas :                              17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

 

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
dokončenie odbor.prehliadky a skúšky plynových rozvodov + násled.odstránenie zistených závad – r.2017
úprava a uzamknutie spoločného kontajnerového stojiska s obj.J.Stanislava 2-8 – r.2017
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
periodická výmena byt.vodomerov na  teplú vodu – r.2018
odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia + odstránenie zistených závad – r.2018
výmena podlahových krytín na všetkých chodbách – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Späť