Novela Zákona o vlastníctve bytov a NP

26-03-2010 15:55 napísal Hollý Matej

Od 1.4.2010 nadobúda účinnosť novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prečítajte si stručný prehľad zmien, ktoré novela prináša:
 • upresňuje okruh osôb, ktoré môžu podať návrh na zápis spoločenstva vlastníkov do registra spoločenstiev.
 • ukladá spoločenstvám rovnaké povinnosti ako správcom v súvislosti s ročným vyúčtovaním, správou o činnosti, správou o stave spoločných častí a zariadení domu
 • bankové účty zriadené správcom ako aj spoločenstovm zákon výslovne určuje, že ich majiteľom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Tieto zmeny sa dotkli aj zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov.
 • novela dopĺňa zákon v oblasti zmeny správcu alebo zmeny formy správy, tak že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v mene vlastníkov alebo na základe ich rozhodnutí prechádzajú na nového správcu alebo spoločenstvo.
 • v prípade výpovede správy zo strany správcu si vlastníci do jedného roka nenájdu nového správcu, vzniká spoločenstvo zo zákona. Registráciu a určenie predsedu zabezpečí pôvodný správca.
 • novela mení spôsob tvorby fondu opráv tým, že majitelia balkónov, lodžií a terás budú platiť do fondu opráv aj za 25% ich plôch.
 • novela upresňuje čo tvorí príjmy fondu prevádzky údržby a opráv
 • upravuje ďalej zodpovednosť vlastníka za škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že nesprístupnil byt kvôli oprave spoločných zariadení alebo meracej techniky
 • novela umožňuje písomne hlasovať aj o úveroch (za stanovených podmienok) a naopak zakazuje písomné hlasovanie o Zmluve o výkone správy a Spoločenskej zmluve
 • novela ďalej upravuje spôsob písomného hlasovania
 • a nakoniec ukladá povinnosť katastrom zapísať zákonné záložné právo aj bez rozhodnutia vlastníkov bytov. 

 

Samotnú novelu si môžete stiahnuť zo stránky www.zbierka.sk

Späť